شیشه ضد هجوم و سرقت

شیشه های ضدهجوم در برابر ضربات پیاپی اجسام تیز و سنگین مانند چکش، تبر و پتک مقاومت نموده و مانع از عبور فرد مهاجم می شود امکان ساخت شیشه در ابعاد مختلف موجود میباشد.

کاربردها

مراکز حساس و با سطح ایمنی بالا
بانکها و طلافروشیها
هتلها
مراکز تجاری
زندانها و بازداشتگاهها
جایگزین نرده های فلزی در کاربردهای مختلف